Israeli airstrikes on Gaza City, Gaza on August 18, 2020: Photo by Anadolu Agency